Programa Consell i Parlament 2023-2027

(Traducció automàtica disponible en castellà i altres idiomes)

Distribuïm les nostres propostes en 15 grans eixos, per nosaltres tots igual d’importants:

 1. Per una educació pública, de qualitat i gratuïta a partir dels 0 anys.
 2. Per un foment decidit de la cultura, basada en el respecte a la nostra identitat, la integració i la participació.
 3. Perquè la llengua catalana ha d’ocupar el lloc que li correspon com a eina vertebradora icohesionadora de la nostra societat.
 4. Per recuperar, restaurar, estudiar, conservar, mantenir i fomentar el nostre patrimoni.
 5. Perquè el nostre jovent s’ha de sentir involucrat en la presa de decisions i en la nostraconstrucció social.
 6. Per fer que el feminisme i el respecte a la diversitat siguin transversals a totes les àrees d’unbon govern.
 7. Perquè cal dotar la sanitat pública dels recursos suficients per tal que els bons professionals que hi treballen puguin oferir tots els serveis que necessita la nostra gent.
 8. Per un nou model de benestar social: de la beneficiència a la justícia social.
 9. Per tenir una societat justa hem de defensar el dret a l’habitatge.
 10. Perquè en una democràcia plena es defensen tots els drets i totes les llibertats, i es donen eines de participació de la ciutadania.
 11. Per una societat en la què la convivència ciutadana sigui garantia de seguretat.
 12. Per un model productiu que garanteixi el benestar econòmic però també la qualitat de vida i la disponibilitat dels recursos naturals.
 13. Per un model territorial basat en la sobirania i en el principi de subsidiarietat.
 14. Perquè la gestió del territori ha de tenir com a primera prioritat la preservació del medi ambient.
 15. Per canviar el model de mobilitat per afavorir un transport públic eficient i sostenible i evitar la saturació.
 1. Per una educació pública, de qualitat i gratuïta a partir dels 0 anys
  1. Garantirem un percentatge dels pressuposts del Govern destinat a educació equivalent a la mitjana de la Unió Europea.
  2. Exigirem la modificació dels criteris d’implantació de la LOMLOE; enespecial, volem que es reelaborin els criteris i els sistemesd’avaluació, així com la forma de presentar les qualificacions a les famílies.
  3. Fomentarem la participació democràtica de tots els sectorsimplicats en l’àmbit educatiu: docents, famílies, administració,tercer sector (per a l’oferta educativa / esportiva) i sector productiu.
  4. Potenciarem els Consells escolars municipals i insulars per a que esdevinguin veritables òrgans de representació de tota la comunitat educativa i per a que intervinguin en la definició de les polítiques educatives municipals.
  5. Revisarem el pla d’usos de Sa Coma i l’aplicarem. Volem recuperar l’espai i aprofitar-lo per crear un veritable campus formatiu i una zona de serveis públics ben comunicada.
  6. Impulsarem la creació d’una Escola Insular Professional per a la Sostenibilitat, amb la inclusió d’escoles d’oficis tradicionals, gastronomia local, energies renovables, agricultura ecològica, gestió d’aigua, rehabilitació d’habitatges, cura i poda forestal, jardineria sostenible, etc.
  7. Ampliarem l’oferta de cicles formatius que es poden estudiar a Eivissa. Proposem crear un Centre Integrat de Formació Professional a Sa Coma.
  8. Elaborarem un pla d’infraestructures educatives, per posar solució a les mancances que pateix Eivissa en aquest aspecte. Aquest pla ha de servir per accelerar els projectes ja iniciats i projectar nous centres i noves reformes en aquells que ho necessitin.
  9. Impulsarem la gratuïtat de l’educació 0-3 anys i la construcciód’escoletes públiques per a tots els infants de l’illa.
  10. Treballarem per la contractació de més docents als centres i per la davallada de la ràtio d’alumnat per docent.
  11. Ampliarem les places de personal no docent per als centres educatius.
  12. Aprofundirem en la innovació educativa i la formació permanent del professorat, millorant el coneixement i la connexió entre els centres i els docents i creant nous programes de formació i d’innovació.
  13. Apostarem per una escola inclusiva de veritat, amb el condicionament dels centres i amb la necessària dotació de personal amb la formació adequada per atendre totes les necessitats.
  14. Afavorirem que els centres educatius esdevinguin veritables espais comunitaris vertebradors del barri o poble on s’ubiquen, dotant de personal i d’activitat perquè puguin estar oberts també a la tarda, fora de l’horari lectiu.
  15. Elaborarem un pla per reduir l’abandonament prematur delsestudis, pal·liant l’atracció que exerceix el monocultiu turístic com a model econòmic sobre molts joves i que els empeny a deixar de banda l’educació reglada abans d’hora.
 2. Per un foment decidit de la cultura, basada en el respecte a la nostra identitat, la integració i la participació
  1. Realitzarem polítiques d’integració social i cultural per tal de reforçar la nostra identitat i les nostres manifestacions lingüístiques i culturals.
  2. Concedirem ajudes al finançament d’associacions i particulars que fomentin tant la conservació de béns culturals de caràcter material i immaterial (patrimoni, cultura popular, ball pagès, música autòctona) com la seva difusió.
  3. Impulsarem els continguts de música i instruments tradicionals dinsels plans d’estudis del Conservatori.
  4. Proposem el desenvolupament d’un Pla Integral Cultural Insular basat en tres pilars fonamentals: la participació i iniciativa ciutadana, el foment dels espais de cultura lliure i d’I+D, i la modernització de les polítiques de subvencions, tractant d’evitar les xarxes clientelars.
  5. Incorporarem criteris ètics i socials en la contractació pública, en la línia de la democratització de la cultura. Volem afavorir projectes en el marc de l’economia social i solidària, d’entitats sense afany de lucre i de la cultura lliure.
  6. Dinamitzarem i facilitarem l’activitat musical i artística per tald’enriquir el teixit cultural dels nostres municipis. Proposem establirregulacions que impulsin el sector de la música i les activitats artístiques al mateix temps que garanteixin el descans dels residents.
  7. Oferirem espais d’assaig, gestionats pel col·lectiu de l’Associació de Músics, garantint que estiguin a l’abast de tots els músics de l’illa i que asseguri el bon aprofitament dels recursos públics.
  8. Impulsarem la producció audiovisual a l’illa, donant suport als creadors locals i millorant les condicions per portar a terme aquesta activitat.
  9. Augmentarem els recursos de la Ibiza Film Office amb l’objectiu de crear un directori de creadors i de serveis insulars, donar a conèixer les produccions locals fora de l’illa i promocionar-la com a escenari de produccions.
  10. Donarem suport a les produccions locals, especialment a aquelles amb temàtiques d’interès general, amb l’obertura d’una línia de subvencions específica.
  11. Afavorirem la programació de produccions que es troben fora del circuit comercial, i especialment aquelles de temàtica social.
  12. Impulsarem una ràdio pública que doni espai a propostes de programació comunitària i oberta a la producció de continguts per part de la ciutadania, promocionant la cultura i la llengua pròpies d’Eivissa.
 3. Perquè la llengua catalana ha d’ocupar el lloc que li correspon com a eina vertebradora i cohesionadora de la nostra societat
  1. Defensarem la llengua catalana i contribuirem al manteniment de les nostres manifestacions lingüístiques i culturals pròpies.
  2. Avaluarem els dèficits en l’ús de la llengua, per promoure polítiques lingüístiques concretes que facin avançar l’ús normalitzat de la llengua catalana en els àmbits on aquesta sigui més feble.
  3. Exigirem el compliment de la Llei de Normalització Lingüística, també per part de l’Administració de l’Estat (Justícia, Forces de Seguretat, cadastre…).
  4. Treballarem perquè el català sigui una eina de vertebració del territori amb un espai comú dins de la Unió Europea i perquè totes les institucions reconeguin la seua unitat.
  5. Vetllarem perquè la nova Llei del Comerç inclogui normativa quegaranteixi la possibilitat d’atendre en català, s’incentivi l’ús de cartellera en aquesta llengua i es fomenti el consum dels productes que s’hi etiquetin.
  6. Assegurarem el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística i sancionarem els servidors públics que la vulnerin.
  7. Inclourem clàusules socials lingüístiques en la normativa interna de contractació pública.
  8. Prioritzarem l’ús del català en les activitats organitzades per i ensuport de les institucions.
  9. Adjudicarem subvencions a la premsa i publicacions que tinguin com a mínim un 60% escrit en català.
  10. Exigim que els ajuts públics a la programació cultural incloguin el requisit mínim d’un 50% de la proposta en català per accedir a aquestes subvencions.
  11. Fomentarem l’ús de la llengua catalana en la producció audiovisual, en els mitjans de comunicació i en els perfils públics de les xarxes socials.
 4. Per recuperar, restaurar, estudiar, conservar, mantenir i fomentar el nostre patrimoni
  1. Realitzarem campanyes de coneixement, catalogació i conservació del nostre patrimoni cultural i arqueològic i el posarem en valor. Prestarem especial atenció a aquells béns ja catalogats com a patrimoni que es trobin en perill de desaparèixer per la desatenció o la mala gestió al llarg del temps.
  2. Obrirem i promocionarem el centre d’interpretació dels BénsPatrimoni de la Humanitat de sa Caleta.
  3. Transformarem el consorci Patrimoni Mundial de la Humanitat en una Agència del Patrimoni Mundial de les Pitiüses amb poder executiu en la gestió dels béns protegits per la UNESCO donant veu a totes les institucions, Ajuntaments de Vila i de Sant Josep, Consell de Formentera i Govern central i amb una dotació econòmicaadequada per part de l’Estat per al manteniment i posada en valordels béns de la seva titularitat.
  4. Posarem en valor Ses Feixes d’Eivissa, desenvolupant el Pla Especial. En col·laboració amb totes les administracions implicades, treballarem per la restauració dels béns patrimonials ja existents, hi situarem un centre d’interpretació i avançarem en la seva transformació en un parc agrícola-cultural.
  5. Revisarem els plans especials de Dalt vila i Sa Penya/La Marina a l’efecte d’adaptar-los a les necessitats actuals i protegir aquests barris de la gentrificació.
  6. Impulsarem un programa d’estudi, restauració i posada en valor de les torres defensives costaneres i un altre de les torres de refugid’interior.
  7. Impulsarem la catalogació dels camins públics, tant a nivell municipal com a nivell insular, garantint-ne la conservació i evitant els tancaments i les privatitzacions.
  8. Demanarem el retorn del patrimoni propi de les Illes, com l’estàtua de la deessa Tanit, així com la recuperació dels fons documentals disseminats en arxius de l’Estat.
  9. Garantirem el compliment de les normes estètiques i d’adaptació a l’ambient vigents a tots els tipus de sòl, per tal de no perdre la identitat paisatgística del nostre camp ni dels nostres pobles.
  10. Fomentarem el manteniment dels elements etnològics propis de cada finca.
 5. Perquè el nostre jovent s’ha de sentir involucrat en la presa de decisions i en la nostra construcció social
  1. Crearem i mantindrem un Observatori de la Joventut, per tal que els joves intercanviïn, debatin i planifiquin necessitats, interessos i un programa d’accions concretes dissenyat i impulsat per joves.
  2. Afavorirem la participació dels joves en les cooperatives(d’habitatge en cessió d’ús, de consum, de treball…).
  3. Treballarem conjuntament amb les entitats juvenils per restablir el Consell de la Joventut d’Eivissa i dotar-lo de pressupost i personal propi.
  4. Establirem un Casal de Joves gestionat pel Consell de joves.
  5. Fomentarem les opcions d’oci sa i lligat als corrents artístics que ells prefereixin.
  6. Obrirem espais de creació artística (pintura, música, creació audiovisual, teatre…).
  7. Fomentarem les trobades entre joves de diferents pobles i tambéels intercanvis de convivència amb joves d’altres illes.
  8. Obrirem un espai virtual amb informació específica sobre activitats culturals, esportives i lúdiques, i com a lloc d’intercanvi de propostes.
  9. Augmentarem i farem més senzilla la tramitació de les ajudes perals estudiants que continuen els seus estudis fora d’Eivissa.
  10. Implementarem polítiques de formació i ocupació específiques per a joves.
  11. Facilitarem un espai d’assessorament psicoafectiu especialmentdirigit al jovent.
 6. Per fer que el feminisme i el respecte a la diversitat siguin transversals a totes les àrees d’un bon govern
  1. Aplicarem polítiques feministes d’igualtat de gènere i de respecte i visibilització del col·lectiu LGTBIQ+ destinades a evitar qualsevol discriminació.
  2. Fomentarem l’ús del llenguatge inclusiu en l’àmbit documental deles administracions.
  3. Implantarem plans de sensibilització i campanyes amb caràcter periòdic i permanent, per tal de conscienciar i eliminar prejudicis i estereotips de gènere, prevenir conductes de violència masclista i fomentar una imatge positiva de les dones.
  4. Promourem noves masculinitats, mitjançant l’organització dediverses iniciatives de conscienciació.
  5. Estendrem el programa educatiu “Educant en Justícia Igualitària”, com una eina d’educació transformativa des de la justícia,mitjançant l’acostament dels joves als jutjats.
  6. Impartirem una formació específica en perspectiva de gènere i per la no discriminació a tots els professionals que intervinguin en el procés educatiu.
  7. Defensarem la igualtat en la revisió dels plans i programes d’estudis per tal que incloguin com a referents formatius les dones rellevants de la història, les arts, la ciència i la filosofia.
  8. Demanarem la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial i de la Llei de Demarcació i Planta per tal d’incrementar el nombre de jutjats exclusius en matèria de Violència contra les dones.
  9. En col·laboració amb tots els departaments, i especialment ambHabitatge, proveirem de mitjans per a l’adquisició de pisos d’acollida per ajudar aquelles dones i els seus fills que siguin víctimes de violència masclista i que ho necessitin.
  10. Dotarem l’Àrea de Salut de personal i mitjans per atendre els casos de violència masclista de manera personalitzada i no com un cas mèdic més, incorporant professionals de la medicina i l’atenció sanitària (metges, psicòlegs, etc.) especialitzats en violència sexista
  11. Reconeixerem en totes les institucions i estaments públics la diversitat sexual i familiar.
  12. Impulsarem plans d’igualtat i auditories de gènere als espais d’oci i laborals, públics i privats, per tal d’estendre la pràctica feminista a tots els àmbits de la societat.
  13. Proposarem a la resta de formacions polítiques un consens per fer els canvis del nomenclàtor que siguin adients per tal de compensar la infra-representació de les dones.
  14. Equipararem els drets de custòdia i tutel·la a totes les formes de convivència familiar.
 7. Perquè cal dotar la sanitat pública dels recursos suficients per tal que els bons professionals que hi treballen puguin oferir tots els serveis que necessita la nostra gent
  1. Dotarem la sanitat pública dels recursos suficients per tald’assegurar uns bons nivells assistencials i estimular la permanència dels treballadors sanitaris que ocupin places a les nostres illes.
  2. Treballarem per evitar que sigui necessari realitzar serveis sanitaris a través d’empreses de gestió privada.
  3. Augmentarem els serveis assistencials que s’ofereixen a Eivissa i implantarem aquells anunciats que no s’han arribat a posar en marxa, com la unitat del dolor.
  4. Millorarem les opcions d’estatge per als familiars de malalts a Mallorca, perquè puguin tenir un espai digne i econòmicament accessible a la seua disposició.
 8. Per un nou model de benestar social: de la beneficiència a la justícia social
  1. Declararem els Serveis Socials com a Serveis Essencials per tal d’ampliar-ne la dotació de mitjans personals i materials i per defensar l’estat del benestar.
  2. Augmentarem la dotació pressupostària en inversions a Serveis Socials. Cal arribar al 12% del pressupost.
  3. Mantindrem el compromís d’assegurar l’accés a la cobertura denecessitats bàsiques a totes les persones que viuen a l’illa.
  4. Culminarem el desenvolupament de la Xarxa d’Atenció a lespersones i famílies en situació de sensellarisme.
  5. Prioritzarem l’atenció cap als col·lectius de persones més vulnerables com són els menors d’edat (infants i adolescents), les persones i famílies en situació o risc d’exclusió social i les persones majors que viuen soles.
  6. Garantirem que cap llar pateixi manca de subministrament (llum, gas i aigua) per impossibilitat de fer-se càrrec dels rebuts.
  7. Continuarem el desenvolupament del treball comunitari als barris amb indicadors més alts de vulnerabilitat.
  8. Desenvoluparem projectes que incorporin un canvi de modeld’intervenció social, de l’assistencialisme cap a models d’intervenciósocial preventius.
  9. Col·laborarem activament amb el tercer sector (associacions,organitzacions i fundacions) com a col·laboradores en l’atenció a la ciutadania i com a un canal de participació dels ciutadans i ciutadanes dels municipis.
  10. Mantindrem el compromís de treball conjunt entre les administracions i les entitats del tercer sector per desenvolupar un treball en xarxa per aquelles problemàtiques que cal treballar des d’una perspectiva insular.
  11. Exigirem la recuperació de les prestacions socials perdudes els darrers anys, les augmentarem i treballarem amb les associacions del món sociosanitari per tal de garantir totes les cobertures a qui les necessita.
  12. Posarem en marxa un projecte d’emancipació per a persones ambdiversitat funcional i els reservarem un percentatge de pisostutelats per tal d’aconseguir la plena integració d’aquest col·lectiu en la societat, amb la màxima qualitat de vida i dignitat possibles. 13.Promourem la creació d’espais per persones en situació d’exclusiósevera -baixa exigència- a tots els municipis i implementarem laconstrucció de centres d’alta exigència.
   1. Impulsarem la creació d’un Pla d’Ocupació centrat en disminuirl’atur, especialment el juvenil, i en evitar la contínua precarització dels llocs de treball. Així mateix, donarem suport als programes ja existents per combatre l’atur juvenil i de llarga durada.
   2. Augmentarem el Servei d’Atenció a Domicili, ampliant-lo també a les zones rurals, augmentant la dotació de personal i implementant noves prestacions.
 9. Per tenir una societat justa hem de defensar eldret a l’habitatge
  1. Aprofitarem les oportunitats que dona la nova llei d’habitatge per regular el preu del lloguer i ampliar l’oferta.
  2. Portarem a terme un cens municipal de pisos buits i establirem un recàrrec en el pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI) dels habitatges desocupats, per tal de promoure l’entrada en el mercat de lloguer d’aquests habitatges.
  3. Convertirem l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) en una veritable oficina de l’habitatge, amb serveis de garantia i intermediació entre propietaris i llogaters.
  4. Promourem formes de tinença alternatives al lloguer i la compra,com són les cooperatives en cessió d’ús.
  5. Promourem ajudes a la rehabilitació i a la millora de l’eficiència energètica dels edificis.
  6. Establirem línies d’ajudes per lloguer tant per a joves com per famílies amb rendes baixes i/o monoparentals.
 10. Perquè en una democràcia plena es defensen tots els drets i totes les llibertats, i es donen eines de participació de la ciutadania
  1. Defensarem sempre la radicalitat democràtica, amb la qual volem augmentar la participació ciutadana i garantir el dret a decidir de la ciutadania.
  2. El poble d’Eivissa, com a part dels Països Catalans, té dret a decidirsobre el seu propi futur de forma democràtica i acordada.
  3. Hem de poder decidir quin sistema de govern volem per a la nostra terra i defensarem l’establiment d’un sistema republicà i, per tant, l’abolició de la monarquia.
  4. Establirem reglaments de participació ciutadana a totes les institucions i promourem la posada en marxa dels Fòrums de Participació Ciutadana.
  5. Farem les dades accessibles al conjunt de la ciutadania. Permetrem l’accés no discriminatori i sense registres als pressupostos i liquidacions detallades i en facilitarem la consulta.
  6. Establirem la figura del/de la Síndic/a de Greuges insular, una persona que ha de ser elegida per consens i que ha de vetllar pel compliment institucional del respecte a tots els drets de la ciutadania.
  7. Posarem en marxa un servei insular de comunicació amb la ciutadania per vehicular consultes, suggeriments i denúncies d’activitats il·legals.
  8. Desenvoluparem un pla de mitjans de comunicació en totes les institucions mitjançant el qual planificarem la inversió en publicitat i definirem les prioritats basant-nos en indicadors objectius i en la manera en què es gestionaran els diners públics, per evitar clientelismes.
 11. Per una societat en la què la convivència ciutadana sigui garantia de seguretat
  1. Demandarem una Policia pròpia per a Balears, l’única manerad’aconseguir un cos democràtic i respectuós amb la llengua i culturapròpies i amb voluntat de servei al poble.
  2. Inclourem un Pla de formació policial anual amb la incorporació d’un model plural en el qual universitat, institucions judicials i Ministeri Fiscal (entre d’altres) configurin un equip docent de qualitat i a l’altura de les noves problemàtiques existents.
  3. Inclourem unitats de mediació i de policia comunitària a les plantilles com a nucli essencial i en contacte directe amb la ciutadania.
 12. Per un model productiu que garanteixi el benestar econòmic però també la qualitat de vida i la disponibilitat dels recursos naturals
  1. Una vegada el model productiu basat en el turisme de masses ha arribat al model de saturació, cal treballar pel decreixement del nombre total de visitants per tal de mantenir el benestar econòmic però a la vegada recuperar la qualitat de vida i no acabar d’esgotar els nostres recursos naturals.
  2. Impulsarem beneficis fiscals per empreses arrelades al territori, que treballin a favor de la inclusió social, respectin el medi ambient, cerquin la paritat de gènere i reparteixin els beneficis entre els seus treballadors.
  3. Impulsarem la contractació de les empreses especials d’ocupació per impulsar la inclusió en el mercat laboral de les persones amb diversitat funcional.
  4. Donarem especial suport a les petites entitats econòmiques generadores d’ocupació: autoocupació, autònoms, emprenedors i PIMES.
  5. Impulsarem programes específics d’acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques que generin ocupació digna i sostenible.
  6. Establirem mesures de suport al comerç de proximitat i al comerç tradicional.
  7. Dinamitzarem el camp d’Eivissa amb campanyes de promoció delproducte agrícola i ramader local i de la producció ecològica.
  8. Proporcionarem eines de suport a l’economia social i solidària,afavorint la contractació pública d’aquest tipus d’empreses, creantun servei d’acompanyament, assessoria i formació i amb una líniade finançament específic.
  9. Donarem suport al comerç just.
  10. Impulsarem grups de consum de productes agroecològics i de proximitat.
  11. Regularem i controlarem les activitats econòmiques relacionades amb el turisme (party boats, beach clubs, etc.) per tal d’evitar les molèsties que causen i limitar la proliferació de nous establiments basats en aquest model.
  12. Defensem una promoció turística centrada en l’oferta relacionada amb la cultura, els esports i el medi ambient, i sempre respectuosa amb l’entorn.
  13. Promourem una reforma de l’impost de sostenibilitat turística, en què es destini la recaptació a compensar exclusivament l’impacte del turisme en la societat i el medi ambient. Reclamarem, al mateix temps, que la gestió de l’impost recaptat es quedi a Eivissa, amb la mateixa quantitat que es recapta.
  14. Regularem el nombre màxim, diari, mensual i anual, de creuers quepoden fer ús del port d’Eivissa.
  15. Exigirem l’augment de la dotació d’inspectors de treball i de seguretat social per a la prevenció de riscos laborals, per a combatre la sinistralitat laboral i lluitar contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.
 13. Per un model territorial basat en la sobirania i en el principi de subsidiarietat
  1. Demanarem per a les Illes Balears l’estatus de territori especial i l’aplicació de la normativa específica de la Unió Europea.
  2. Exigirem la reforma del Règim Econòmic Especial de les Illes Balearsdins l’Estat espanyol per a que sigui realment el què el seu nomindica i amb l’horitzó posat, a mig termini, en el concert econòmic amb l’Estat, per tal de disposar de tots els recursos generats a les Illes Balears i evitar l’espoli sistemàtic que patim actualment.
  3. Ens oposarem a qualsevol intent d’intervenció o limitació de les competències autonòmiques per part de l’Estat, i serem sempre partidaris del principi de subsidiarietat.
  4. Atorgarem més competències al Consell d’Eivissa, entre elles les de gestió de tot el cicle d’aigua, i les dotarem econòmicament de manera adequada.
  5. Convertirem el Consell en una entitat coordinadora en tots aquells temes que puguin tenir un abast supramunicipal, com són la gestió de residus, l’ordenació del territori, la catalogació i conservació del patrimoni, la seguretat, els esports, etc.
  6. Promourem la mancomunació i la visió a llarg termini com a eines per reduir la despesa i per millorar els serveis municipals i insulars de tota l’illa, aprofitant l’estructura geogràfica d’Eivissa.
  7. Defensarem que les competències en Costes, recentment transferides al Govern de les Illes Balears, siguin directament transferides als Consells de cada illa, juntament amb els recursos suficients per a la seua execució.
  8. Reclamarem per a Eivissa la gestió d’infraestructures clau, com els ports i els aeroports, per convertir-los en una eina vertebradora del territori insular i també per garantir un flux de visitants adequat i sostenible.
 14. Perquè la gestió del territori ha de tenir com a primera prioritat la preservació del medi ambient
  1. Modificarem el pla territorial insular (PTI) per tal que sigui una veritable eina de protecció dels valors naturals i de gestió del paisatge, que eviti noves urbanitzacions o infraestructures agressives com els camps de golf o els ports esportius.
  2. Impulsarem al Parlament de les Illes Balears una modificació de la Llei del Sòl basada en criteris de conservació del territori i el paisatge i en evitar l’especulació. Incorporarem a la nova Llei del Sòl tota la normativa urbanística i de gestió del territori actualmentdispersa per tal d’aclarir i simplificar el marc normatiu, evitant així que la confusió pugui afavorir l’especulació.
  3. Incentivarem la conservació del paisatge rural amb convenis bilaterals entre l’administració i propietat.
  4. Trasferirem la gestió dels espais protegits: litoral, massa forestal, biodiversitat i parcs naturals, del Govern Balear als Consells Insulars.
  5. Lluitarem decididament contra qualsevol agressió que amenaci el nostre territori i per una correcta gestió dels recursos naturals.
  6. Implantarem un pla insular de control de les espècies invasores animals i vegetals que posen en perill les espècies autòctones.
  7. Posarem en marxa un Pla d’ordenació del litoral amb unaplanificació marítima eficient i sostenible.
  8. Promourem una Llei de Protecció del Medi Marí a les Illes Balears, amb un increment en els mecanismes d’eficiència i eficàcia a les normatives sectorials ja aprovades.
  9. Dins del cos d’agents de Medi Ambient es crearà una unitat especifica de vigilància de les aigües litorals.
  10. Millorarem el servei del cos de bombers mitjançant la modernització de les instal·lacions, l’ampliació dels efectius, l’obertura de subestacions i la realització de més feines de prevenció.
  11. Posarem en marxa un pla insular de neteja forestal.
  12. Vigilarem l’aplicació estricta de la llei en matèria de restauració deles pedreres abandonades, amb la seva reforestació.
  13. Proposarem incloure la badia de Talamanca i ses Feixes (Prat de Ses Monges) en el catàleg de béns protegits en la Declaració d’Eivissa com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.
  14. Augmentarem el nombre i superfície de reserves marines a les zones LIC.
  15. Evitarem l’augment de les places turístiques, començant pel sòlrústic, i propiciarem la reducció de les actualment existents.
  16. Evitarem l’asfaltat de camins rurals, senyalitzant-los i fomentant les rutes de senderisme.
  17. Destinarem una part de l’impost turístic al manteniment de finques i reparació d’elements tradicionals com parets de pedra seca, pous, safareigs i sínies.
  18. Elaborarem un Pla Hidrològic Insular per gestionar de formaracional i global els recursos hidràulics de l’illa.
  19. Finalitzarem de forma urgent la depuradora de Sa Coma per tald’evitar els abocaments actuals al mar.
  20. Elaborarem una ordenança insular d’estalvi d’aigua, d’obligatcompliment per tots els municipis.
  21. Promourem l’ús d’aigües regenerades per a recàrregues d’aqüífers iper al revertiment de la situació de sobreexplotació i intrusió salina.
  22. Actualitzarem i revisarem les concessions d’aigües subterrànies, i n’augmentarem el control per tal de detectar grans consumidors.
  23. Executarem projectes de recuperació ambiental de les zonesd’aiguamoll i basses.
  24. Augmentarem la implantació de sistemes de control d’emissionsacústiques.
  25. Establirem més zones amb control i limitació de l’entrada devehicles, en especial al Parc Natural de Ses Salines.
  26. Totes les administracions públiques tindran com a prioritatl’establiment de mesures tendents a combatre el canvi climàtic.
  27. Promourem un Acord Pitiús per a la Transformació Energètica, per tal de consensuar i instaurar ordenances solars i d’eficiència energètica.
  28. Promocionarem l’autoconsum a partir de renovables, planificant campanyes per a aconseguir reduir la dependència dels combustibles fòssils.
  29. Instal·larem zones d’ombra i mini-parcs solars a tots aquells llocs on siguin factibles i eficients. Tots els edificis de titularitat pública es dotaran de sistemes d’eficiència energètica, i se’n faran ordenances per a totes les edificacions de nova construcció.
  30. Ens oposarem a la utilització del sistema d’incineració per a l’eliminació de residus a Eivissa.
  31. Incentivarem els projectes per a la recuperació i reutilització (mobiliari, roba…).
  32. Elaborarem i difondrem guies de bones pràctiques per a un correcte ús dels diferents contenidors de recollida selectiva.
  33. Establirem plans pilot per a la recollida de residus porta a porta, començant per la recollida de determinades fraccions.
 15. Per canviar el model de mobilitat per afavorir un transport públic eficient i sostenible i evitar la saturació
  1. Elaborarem un Pla Insular de Mobilitat Sostenible que sigui una veritable guia de bones pràctiques per a totes les institucions i tots els agents en mobilitat per tal d’avançar cap a un transport públic eficient i sostenible, cap a evitar la saturació estival i cap a uns sistemes de transport molt més respectuosos amb el medi ambient.
  2. Substituirem progressivament tots els vehicles de servei públic i institucions per elèctrics.
  3. Augmentarem i interconnectarem les xarxes de carrils-bici per tal que siguin una veritable alternativa a la mobilitat convencional.
  4. Reestructurarem les línies de transport públic per poder-les adaptaradequadament a l’ús dels més joves, tenint en compte les zones escolars, d’oci i esportives per les quals es mouen, adaptant no només el recorregut, sinó també els horaris per fomentar l’ús deltransport públic entre ells. A més, se seguiran creant targetes ambdescompte adaptades a l’ús que se’ls doni.
  5. Millorarem i modernitzarem la xarxa de transport públic, amb tendència a convertir-la en un sistema “metropolità” per al conjunt de l’illa, amb freqüències constants i parades d’intercanvi de línies, per a que arribi a convertir-se en una veritable alternativa al vehicle privat, especialment a les zones rurals.
  6. Promourem models d’urbanisme que facin menys necessari o fins i tot innecessari el transport privat, reduint la pressió sobre la xarxa viària actual, i que no impliquin un major nivell d’emissions i de consum del territori.
  7. Ampliarem les zones de prioritat peatonal (zones on el cotxe es secundari i no pot anar a mes de 20 per hora, com la Marina o Dalt Vila).

Vols participar?

Som una formació transparent. Omplint aquest formulari rebràs tota la informació d’Ara Eivissa. També pots contactar amb nosaltres a araeivissa@gmail.com

Som una formació oberta. Omplint aquest formulari tindràs veu i vot a les assemblees i podràs participar del Grup del teu municipi. Si tens dubtes, contacta amb nosaltres a araeivissa@gmail.com

Skip to content